การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
แมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus lowryi
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ ไม่ระบุเดือน 2542
  • ISBN -
  • บทนำ โครงการสำรวจร่วมไทย-เดนมาร์ค ทำการสำรวจความหลากหลายบริเวณไหล่ทวีปของทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ.2539-2545 ด้วยเรือสำรวจจักรทอง ทองใหญ่ พบแมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus lowryi ในทะเลอันดามัน ที่ความลึก 690 เมตร ในปี 2542 โดยแมลงสาบทะเลยักษ์ตัวนี้ยังเป็นตัวอย่างชนิดใหม่ของโลกด้วย
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ กรอร วงษ์กำแหง และเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
  • หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  • สำนักพิมพ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 427 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖