DMCR ABOUT US

นโยบายและยุทธศาสตร์
นโยบายและยุทธศาสตร์ "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

สร้างความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

มีองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง


เป้าประสงค์
 • เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

  ขยายและยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ

 • เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

  มีองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง


กลยุทธ์
 • กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

  1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู กำหนดเขตคุ้มครอง และป้องกัน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรักษาสมดุลและ เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 • กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

  1. พัฒนากลไก เครื่องมือ และกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

  1. สำรวจ ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งอย่างบูรณาการ

  2. ศึกษา วิจัย สำรวจ ประเมิน และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  4. ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ครอบคลุมทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และการตัดสินใจ (DSS) อย่างเป็นระบบ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"