DMCR ABOUT US

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร คือ "SUPER D" ส่งเสริม มุ่งมั่น ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดมั่นคุณธรรม

S : Stakeholderl

ส่งเสริม ความหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน

U : Unity

มุ่งมั่น ความหมาย การร่วมแรงร่วมใจ ทำงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

P : Principle

พร้อมยืดมันคุณธรรม ความหมาย ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ประกอบด้วยหลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผยโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ

E : Environmental Care

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ความหมาย ตระหนักในหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน รับผิดชอบงานตามภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ

R : Role of Leader

เป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ในการ "ส่งเสริม มุ่งมั่น ทันสมัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม พร้อมยึดมั่นคุณธรรม" ทั้งหมด ความหมาย มีมุมมองกว้างไกล มุ่งเน้นเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค พร้อมรับผิดชอบต่อทุกสถานการณ์

D : Dynamic

ทันสมัย ความหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น มีความคล่องตัวในการทำงาน ยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม