DMCR ABOUT US

ทำเนียบอธิบดี
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"

นายปลอดประสพ สุรัสวด
นายปลอดประสพ สุรัสวดี

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2545 - พ.ย. 2545)

นายไมตรี ดวงสวัสดิ์
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

(ดำรงตำแหน่ง พ.ย. 2545 - มิ.ย. 2549)

นางนิศากร โฆษิตรัตน์
นางนิศากร โฆษิตรัตน์

(ดำรงตำแหน่ง พ.ย. 2549 - ก.ย. 2551)

นายสำราญ รักชาติ
นายสำราญ รักชาติ

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2551 - มิ.ย. 2552)

นายวิชาญ ทวิชัย
นายวิชาญ ทวิชัย

(ดำรงตำแหน่ง มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายจตุพร บุรุษพัฒน์

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2552 - พ.ย. 2552)

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

(ดำรงตำแหน่ง เม.ย. 2553 - ก.ย. 2553)

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554)

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2554 - ต.ค. 2555)

นายนพพล ศรีสุข
นายนพพล ศรีสุข

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2555 - ก.ค. 2557)

นายชลธิศ สุรัสวดี
นายชลธิศ สุรัสวดี

(ดำรงตำแหน่ง มิ.ย. 2557 - ต.ค. 2558)

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560)
 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

(ดำรงตำแหน่ง ก.ย. 2560 - ก.ย. 2562)

นายโสภณ ทองดี

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2562 - ก.ย. 2565)

นายอรรถพล เจริญชันษา

(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566)