DMCR ABOUT US

ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง
- ว่าง -
(-)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1-6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 1-5