DMCR ABOUT US

ทำเนียบรองอธิบดี
 
ทำเนียบรองอธิบดีในอดีต
นายอุดม ปาติยเสวี
ดำรงตำแหน่ง
มีนาคม 2546 - กันยายน 2547
นายสำราญ รักชาติ
ดำรงตำแหน่ง
มีนาคม 2546 - กรกฎาคม 2549
นายวิชิต พัฒนโกศัย
ดำรงตำแหน่ง
ธันวาคม 2549 - มีนาคม 2551
นายประวิม วุฒิสินธุ์
ดำรงตำแหน่ง
พฤษภาคม 2548 - ตุลาคม 2553
นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
ดำรงตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2549 - ธันวาคม 2554
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
ดำรงตำแหน่ง
พฤศจิกายน 2553 - พฤศจิกายน 2557
นายนิพนธ์ โชติบาล
ดำรงตำแหน่ง
มกราคม 2555 - ธันวาคม 2555
นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
ดำรงตำแหน่ง
ธันวาคม 2555 - ตุลาคม 2557
นายวุฒิชัย เจนการ
ดำรงตำแหน่ง
มีนาคม 2558 - ธันวาคม 2558
นายโสภณ ทองดี
ดำรงตำแหน่ง
มีนาคม 2558 - ธันวาคม 2561
นายศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์
ดำรงตำแหน่ง
พฤศจิกายน 2558 - ธันวาคม 2561
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
ดำรงตำแหน่ง
มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
ดำรงตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2563 - เมษายน 2563
นายปินสักก์ สุรัสวดี
ดำรงตำแหน่ง
มกราคม 2562 - ธันวาคม 2563
นายอภิชัย เอกวนากุล
ดำรงตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2564 - กันยายน 2566
ดร.พรศรี สุทธนารักษ์
ดำรงตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2564 - กันยายน 2566