DMCR ABOUT US

เครื่องแบบกรม
เครื่องแบบกรม "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"
เครื่องแบบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มี 3 แบบ ใช้ในโอกาสที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย

เครื่องแบบกรม

แบบที่ 1 เสื้อคอพับสีฟ้าอ่อน

แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย มีกระเป๋าเย็บติดที่อกเสื้อ ข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตาม แนวดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มุมกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปมนชายกลางแหลมหรือตัดมุม มีดุมขัดใบปกกระเป๋าข้างละ 1 ดุม สำหรับขัด ใบปกกระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 6 ดุม ระยะห่างเท่าๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วย วัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ ติดเครื่องหมายราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำด้วยโลหะสีทอง ที่ปกคอเสื้อทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้าง ประดับอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งยาวตามความยาวของบ่า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อ ไว้ในกางเกง

แบบที่ 2 เสื้อคอแบะสีกรมท่า

แขนยาวทรงกระบอกคอแบะออก ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างเท่าๆกันพอสมควร ที่อกเสื้อมีกระเป๋ารูปสี่เหลี่มตัดมุมที่ก้นกระเป๋า ทั้งสองข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า มีใบปกกระเป๋าและตัดมุมรับกับก้นกระเป๋า มีดุมขัดใบปกกระเป๋าข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋า ให้ปักเครื่องหมาย ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำด้วยไหมทักสีทองที่ปกคอเสื้อข้างซ้าย และให้ปักเครื่องหมายตำแหน่งด้วยไหมสีทองที่ปกคอเสื้อ ข้างขวา สำหรับเครื่องหมายตำแหน่งให้อนุโลมตามข้อ 14 แต่ให้มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง และให้พับปลายแขนเสื้อขึ้มมาเพียงศอกเมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอด ชายเสื้อไว้ในกางเกง

แบบที่ 3 เสื้อคอแบะสีฟ้าอ่อน

แขนยาวทรงกระบอกคอแบะออก ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างเท่าๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถ ุสีเดียวกับสีเสื้อ ที่อกเสื้อมีกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมตัดมุมที่ก้นกระเป๋าทั้งสองข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มุมกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปมนชายกลางแหลมหรือตัดมุม มีดุมขัดใบกระเป๋าข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋าให้ปักเครื่องหมาย ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำด้วยไหมทักสีทองที่ปกคอเสื้อข้างซ้าย และให้ปักเครื่องหมายตำแหน่งด้วยไหมสีทองที่ปกคอเสื้อ ข้างขวา สำหรับเครื่องหมายตำแหน่งให้อนุโลมตามข้อ 14 แต่ให้มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง และให้พับปลายแขนเสื้อขึ้มมาเพียงศอกเมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอด ชายเสื้อไว้ในกางเกง

ทั้งนี้ เสื้อทั้ง 3 แบบจะมีเครื่องหมายราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปักไว้ที่แขนเสื้อข้างซ้าย และปักเครื่องหมายแสดงต้นสังกัดตาม ที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด ไว้ที่แขนเสื้อข้างขวาหรือที่อกเสื้อหรือกระเป๋าเสื้อด้านขวา

เครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง