DMCR ABOUT US

หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิบดี
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนจัดการพื้นที่ชายฝั่งและส่งเสริมความร่วมมือชุมชน
 • ส่วนนโยบายและแผนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนสำรวจ รังวัด และประเมินพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
 • ส่วนศึกษาวิจัยพื้นที่ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง)
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี)
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี)
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยว ตราด)
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 45 (ด่านเก่า ตราด)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ตราด)
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (สมุทรสงคราม)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพชรบุรี)
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 39 (ปัตตานี)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ปัตตานี)
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ