DMCR ABOUT US

หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิบดี
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนวินัยและสืบสวนสอบสวน
 • ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
 • ส่วนคดีอาญา แพ่ง และปกครอง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนวิจัยและสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (น้ำเชี่ยว ตราด)
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ขลุง จันทบุรี)
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง
  - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัจันทบุรี
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระยอง
 • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชลบุรี
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ
 • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (ละอุ่น ระนอง)
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (สุขสำราญ ระนอง)
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา)
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา)
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ลำแก่น พังงา)
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (วังหม้อแกง พังงา)
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ทับปุด พังงา)
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วป่า พังงา)
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระนอง
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดพังงา
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง