DMCR ABOUT US

หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิบดี
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนวินัยและสืบสวนสอบสวน
 • ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
 • ส่วนคดีอาญา แพ่ง และปกครอง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนวิจัยและสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (น้ำเชี่ยว ตราด)
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี
       - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ขลุง จันทบุรี)
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง
  - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัจันทบุรี
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระยอง
 • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชลบุรี
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ
 • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
 • ส่วนบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา
  - ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา
  - ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดปัตตานี
 • ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง