DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

  • 23 ก.พ. 2561
  • 697

 เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  0 2142 7418

โทรสาร  0 2143 9243

อีเมล : ATITA.JU@DMCR.MAIL.GO.TH

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ร่างเอกสารประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
ตารางราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
แบบแปลนอาคารสำนักงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 10.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
แบบแปลนอาคารจอดรถ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
แบบแปลนห้องน้ำ-ห้องสุขารวม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 87
ป้ายสำนักงาน-เสาธง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35
แผนผัง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 16.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
ตารางกรอก ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง