DMCR NEWS

ผชช.วุฒิชัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  • 22 ก.ค. 2557
  • 1,163
ผชช.วุฒิชัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

              เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นตัวแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการและการแสดงผลงานการดำเนินการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) กับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
              วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินการพัฒนาข้าราชการตามยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ได้กำหนดให้มีช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงผลงานการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ ในหัวข้อ รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน...Know the ASEAN Ways,Play the ASEAN Roles” อีกด้วย

      

      

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง