DMCR INFOGRAPHIC

ซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบ้าน

  • 11 มิ.ย. 2561
  • 11,117
ซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบ้าน

ซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เป็นเครื่องมือดึงดูดสัตว์น้ำให้มาอาศัยอยู่รวมกัน จำนวนมาก เพื่อความสะดวกต่อการทำการประมง ของชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่ง โดยสร้างขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ โดยรูปแบบของการทำซั้ง จะแตกต่างกันตามภูมิปัญญาแต่ละชุมชน
 
ส่วนประกอบของซั้ง
1. ไม้ไผ่ จำนวน 9 ท่อนยาวท่อนละ 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-4 นิ้ว
2. เถาวัลย์ หรือเชือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
3. ทางมะพร้าว หรือ กิ่งเสม็ด ขนาดยาว 1.5-2.5 เมตร จำนวน 3-4 กิ่ง
ประโยชน์ของซั้ง
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ต่อกิจกรรมการตกปลา ซั้งไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ทางตรงแล้ว ยังมีประโยชน์ทางอ้อมด้วย คือป้องกันการทำการประมงของเรือขนาดใหญ่ เช่น เรืออวนลาก มาทำการประมงในเขตหวงห้ามได้อีกทางหนึ่งด้วย
วิธีการทำซั้ง นำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อน แล้วผูกด้วยเถาวัลย์ หรือเชือก ผูกติดกับทางมะพร้าวทำเป็นซั้ง
ชนิดของสัตว์น้ำ มักพบสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปลากุแร ปลาทูแขก และปลาสีกุน เป็นต้น ส่วนสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น ปลาอินทรี ปลาสาก และปลากะโทงแทง เป็นต้น

ดาวน์โหลด

ซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบ้าน.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.01 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 296