DMCR INFOGRAPHIC

พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 5,517
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 80,922.41 ไร่ กระจายอยู่ใน 4 อำเภอ คือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.ขนอม อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง สำรวจโครงสร้างป่าพบว่า ต้นโกงกางใบเล็กมีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด 47 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ ตะบูนขาว และ โกงกางใบใหญ่ ความหนาแน่น 36 และ 30 ต้นต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนไม้ที่มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด คือ ต้นลำแพนหิน และหงอนไก่ใบเล็ก 12.50 เมตร รองลงมาคือ ลำพู และ แสมดำ 12.03 และ 10.93 เมตร ตามลำดับ 

ดาวน์โหลด

พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 196