DMCR NEWS

ทช. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ชั้น1,และ 2

  • 21 มิ.ย. 2561
  • 277
ทช. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ชั้น1,และ 2

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 1” และเครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 2” ครั้งที่ 3/2561 เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทางราชการ และประชาชนส่วนรวม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย ”รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ซึ่งได้รับเครื่องหมายดังกล่าว ทั้งนี้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง