DMCR INFOGRAPHIC

ทำความรู้จัก พ.ร.บ. ทช.

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 1,379
ทำความรู้จัก พ.ร.บ. ทช.

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มีนาคม 2558 บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 5 หมวด (30 มาตรา) 1. คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 2. ชุมชนชายฝั่ง 3. การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ 5. บทกำหนดโทษ 

ดาวน์โหลด

ทำความรู้จัก พ.ร.บ. ทช..jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 40