DMCR NEWS

ทช. ร่วมหารือการปรับกฎหมายและนโยบายการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน

  • 2 พ.ย. 2561
  • 291
ทช. ร่วมหารือการปรับกฎหมายและนโยบายการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมหารือแนวทางการปรับกฎหมายและนโยบายการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) (ห้องด้านหน้า) ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหารือแนวทางการออกกฎกระทรวงรองรับมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ Southern Economic Corridor ทั้งนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง