DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมผู้บริหารและเร่งติดตามงานของกรมฯ ครั้งที่ 1/2562

  • 8 ม.ค. 2562
  • 221
ทช. จัดประชุมผู้บริหารและเร่งติดตามงานของกรมฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 ม.ค. 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่1/2562 โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ อธิบดี จตุพร ได้ติดตามผลความคืบหน้าสถานการณ์เต่ามะเฟือง ที่ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ชายหาดคึกคัก และชายหาดท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 รวมถึงการจัดทำแผนงบประมาณปี 2563 นอกจากนี้ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติงาน อีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ การสรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ทั้งหมด การเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 การจัดประชุมขยะอาเซียน การเตรียมงานเลยอง “วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” ครั้งที่ 2 และการเตรียมพื้นที่ป่าชายเลนนานาชาติ ให้เป็นป่าชายเลนมรดกโลก เป็นต้น

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง