DMCR NEWS

ทช. เปิดเวทีเสริมแกร่งกลุ่มเครือข่ายภาคี พัฒนางานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 21 ม.ค. 2562
  • 351
ทช. เปิดเวทีเสริมแกร่งกลุ่มเครือข่ายภาคี พัฒนางานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 21 ม.ค. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเครือข่ายภาคีระดับประเทศ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานพร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558” ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5,12 แห่งพ.ร.บ.ทช. 2558 รวมถึงชุมชนชายฝั่ง เครือข่ายภาคีฯ จากส่วนราชการต่างๆ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางทะเล รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเวทีกลางสำหรับเครือข่ายภาคีฯ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดระดับประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างเวทีการสื่อสารร่วมเพื่อพัฒนาข้อมูลความรู้ในทางนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลระดับพื้นที่สภาพระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชนรวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ แนวคิดร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง