DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ร่วมงานมหกรรม “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

  • 30 ม.ค. 2562
  • 225
รองอธิบดี ทช. ร่วมงานมหกรรม “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

วันที่ 30 ม.ค. 2562 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมแสดงปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “อนาคตไทย อนาคตเรา: Our Country Our Future” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในโอกาสนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ทส. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ คอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ความเข้าใจในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคมให้สามารถมองภาพอนาคตและเห็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ อนาคตไทย อนาคตเรา โดยเน้นย้ำถึงที่มา ความสำคัญ และการทำความเข้าใจ กับประชาชนในมุมกว้างถึงประโยชน์ของการมียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีผลต่อประชาชนคนไทยที่จะได้รับในทุกช่วงวัย ซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องบริบทสถานการณ์ของประเทศไทย ที่นำมาจากฐานข้อมูลความรู้ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พบว่าถึงแม้การพัฒนาประเทศไทย นับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ และส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน อีกทั้งได้รับการยกระดับให้เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในอีกหลายมิติ ประกอบด้วย มิติของเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน และมิติสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง