DMCR FACEBOOK

ทส. เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียทะเลอ่าวนาง กระบี่

  • 21 มี.ค. 2562
  • 3,221
ทส. เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียทะเลอ่าวนาง กระบี่

จากแฟนเพจ Facebook ที่ใช้นามว่า “เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า ๑๔๔,๐๐๐ ราย คน ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีการขุดปล่อยน้ำเสียลงทะเลอ่าวนาง จ.กระบี่ โดยแชร์ภาพรถแม็คโครที่กำลังขุดปล่อยน้ำเสียลงทะเล และเมื่อมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อ้างว่าเป็นโครงการเร่งด่วนของจังหวัดกระบี่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าในคลอง ซึ่งขัดแย้งกับหลักการบำบัดน้ำเสียที่ต้องผ่านกระบวนการคัดน้ำและใช้เครื่องบำบัดหรือเครื่องกรองน้ำก่อนการนำออกไปฝังกลบหรือปล่อยลงทะเล นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๕ (จ.ภูเก็ต) สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ อบต.อ่าวนาง ผู้แทนสมาคมธุรกิจโรงแรมและประชาชนในพื้นที่ เดินทางลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พบคราบตะกอนของเสียสีดำไหลออกสู่ทะเลตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริง และมีกลิ่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า จังหวัดกระบี่ โดย อบต.อ่าวนาง อยู่ระหว่างจัดทำโครงการก่อสร้างฝายดักตะกอนของเสียบริเวณปากคลองจาก (คลองสาธารณะ) ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๑๕ วัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้รับจ้างได้เริ่มขุดลอกคลองเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนของเสียสีดำมิให้ไหลลงสู่ทะเล ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น ของเสียดังกล่าวที่ไหลลงสู่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของแนวชายหาดบริเวณปากคลอง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าหาดในบริเวณกว้าง สำหรับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณดังกล่าว ยังไม่พบแนวปะการัง หญ้าทะเล หรือทรัพยากรอื่นใดได้รับความเสียหาย

ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ตรวจสอบได้สั่งการให้ อบต.อ่าวนาง เร่งติดตั้งฝายดักตะกอน บริเวณปากคลองจาก เพื่อลดการระบายน้ำเสียและตะกอนของเสียสีดำที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวนาง ในช่วงการขุดลอกคลองดังกล่าว ซึ่ง อบต.อ่าวนาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ. รมน. จังหวัดกระบี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ นายกสมาคมธุรกิจโรงแรมจังหวัดกระบี่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดทำฝายกรองน้ำ โดยใช้กล่องแกร์เบียนบรรจุหินและทรายพร้อมขุยมะพร้าวเพื่อกั้นกรองน้ำจากคลองจากที่จะไหลลงสู่ทะเลเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยสภาพน้ำที่ไหลลงทะเลมีสภาพสีตามธรรมชาติปกติ และหลังจากการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการจัดทำฝายในคลองจากจำนวน ๔ ช่วง พร้อมให้กำหนดมาตรการบำบัดน้ำเสียในคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ ทางจังหวัดกระบี่จะได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียคลองจาก ขนาด ๖๐๐ ลบ.ม./วัน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณคลองจาก ก่อนระบายลงสู่ทะเล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ตรวจสอบได้มีการเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงในฝายกั้นดักตะกอนเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเคลื่อนที่ (mobile unit) ในระยะ ๑-๒ เดือน และให้จังหวัดกระบี่จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรม พื้นทื่ ต.อ่าวนาง พื้นที่เกาะพีพี พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยเคร่งครัด 

สำหรับมาตรการในระยะยาว อบต.อ่าวนาง จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด ๔,๕๐๐ ลบ.ม./วัน ภายใต้แผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

รายงานโดย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง