DMCR NEWS

คณะทำงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศจัดประชุมหารือ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

  • 11 พ.ย. 2557
  • 909
คณะทำงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศจัดประชุมหารือ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

                วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หารือความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสานงานหลักและสนับสนุนของความร่วมมือต่างๆ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือต่อไป

 

            

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง