DMCR NEWS

ทช. จับมือ 2 องค์กร MOU นำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียม บริเวณเกาะพะงัน

  • 30 เม.ย. 2562
  • 582
ทช. จับมือ 2 องค์กร MOU นำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียม บริเวณเกาะพะงัน

     วันที่ 30 เม.ย. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 8 ขาแท่นไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม ทช. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และคณะสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

     สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในการร่วมกันศึกษา ติดตาม และตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ นิเวศวิทยาของพื้นที่ในทะเล และประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่ไม่ใช้งานแล้ว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือของทั้งสามฝ่ายในโครงการดังกล่าวด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง