DMCR NEWS

ทช. หารือเกี่ยวกับ โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม

  • 9 พ.ค. 2562
  • 332
ทช. หารือเกี่ยวกับ โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการขออนุญาตและการเตรียมการก่อนดำเนินโครงการฯ และการดำเนินงานภายหลังการจัดวางปะการังเทียม รวมถึงร่วมหารือแนวทางการศึกษา ติดตาม และตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเล บริเวณแหล่งจัดวางปะการังเทียม จากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 8 แท่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและนิเวศวิทยาของพื้นที่ที่วางปะการังเทียม ศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งปะการังเทียม เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง