DMCR NEWS

ราชกิจจาฯ ออกประกาศห้ามทิ้งขยะพื้นที่เกาะสีชัง ฟื้นคืนสภาพเดิม

  • 10 มิ.ย. 2562
  • 4,386
ราชกิจจาฯ ออกประกาศห้ามทิ้งขยะพื้นที่เกาะสีชัง ฟื้นคืนสภาพเดิม

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา เผยแพร่ คำสั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ที่ 518/2562 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อ.เกาะสีชังและอ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการออกมาตรการ ห้ามเท ทิ้ง ระบาย ของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใดบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ลงนามโดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีผลบังคับใช้

ตามคำสั่ง ระบุว่า ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชลบุรี รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีนโยบายในกำหนด ดำเนินการ เพื่อบริบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ให้ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เนื่องจากมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เนื่องจากมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้คงความอุดมสมบูรณ์ได้

ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมบริเวณพื้นที่โดยรอบและในภาพรวมของประเทศ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 ประกอบมาตรา 3 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 364/2562 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 และกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อระงับการกระทำ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นการอนุรักษ์ หรือแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ดังนี้

ข้อ 1 ห้ามเททิ้ง ระบายของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใด ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงสู่บริเวณทะเลและชายฝั่ง
ข้อ 2 การดำเนินการตามคำสั่งนี้มิให้ใช้บังคับกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการดำเนินการอันเกี่ยวกับโครงการของรัฐ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

ข้อ 3 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ดำเนินการภายใต้คำสั่งนี้ ตามอำนาจเจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฏหมายภายในท้องที่รับผิดชอบ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง