DMCR NEWS

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายกระทรวง ทส.

  • 18 ธ.ค. 2557
  • 1,441
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายกระทรวง ทส.

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุนันท์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรี นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
          ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอภารกิจ แนวทาง และผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมาตรการการดูแลสัตว์ทะเลหายาก ให้รองนายกรัฐมนตรีฯและคณะ ได้รับทราบในโอกาสนี้ด้วย
 
            

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง