DMCR NEWS

ทช.นำระบบสหกรณ์พลิกฟื้นผืนป่าชายเลนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  • 19 ธ.ค. 2557
  • 935
ทช.นำระบบสหกรณ์พลิกฟื้นผืนป่าชายเลนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม พร้อมด้วย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่สาธิตการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายใตัแนวทางการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวพระราชดำริ คนอยู่กับป่า มาประยุกต์ใช้ บนพื้นฐานของหลักการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนป่าชายเลน และเกิดต้นแบบการจัดการร่วมระหว่างรัฐและชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ยั่งยืน

            

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  dmcr2014.dmcr.go.th/photoView.php

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง