DMCR NEWS

อทช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  • 10 ส.ค. 2562
  • 162
อทช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

          เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณวัดและโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ เช่น กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณคลองเจ็ด – บางยี่หน การปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณวัดช่องลม รวมถึงทาสีอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) โรงเรียนวัดช่องลม
         ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มีนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของ ทส. โดยมีหัวใจหลักสำคัญ ประการแรกคือ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย ทสม. เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ NGOs ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานในระดับพื้นที่จะมีความใกล้ชิดและเป็นด่านหน้าที่จะรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยตรง ก่อนที่จะสะท้อนส่งต่อมายังกระทรวงฯ จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่สำคัญ ที่สามารถบูรณาการการทำงานเข้ากับงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อสนอง
พระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ขยายผลสู่การเป็น เครือข่าย ทสม. จิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการทำงานจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเชื่อมประสานการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาครัฐและประชาชนเข้าด้วยกัน รวมถึงให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในฐานะจิตอาสาพระราชทานอย่างแท้จริง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง