DMCR NEWS

ทช. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานสำคัญรอบ 3 เดือน

  • 29 ต.ค. 2562
  • 362
ทช. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานสำคัญรอบ 3 เดือน

       เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานสำคัญในรอบ 3 เดือน (สิงหาคม - ตุลาคม 2562) ที่ผ่านมา และเปิดตัวโครงการ "Everday Say No to Plastic Bags" โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมการแถลงผลงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดี ทช. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมงาน
       สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแถลงผลงานของกระทรวงที่สำคัญในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครและประชาชน ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต 
       ทั้งนี้ ทช. ได้นำผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 4 ประเด็น คือ แผนการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และลดภัยคุกคามพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย  รวมถึงการช่วยชีวิตและดูแลรักษาพะยูนเกยตื้น พร้อมทั้งการบริหารจัดการขยะทะเล ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยมุ่งหวังให้ปริมาณขยะในทะเลลดลง  และการเสนอวันป่าชายเลนแห่งชาติ ให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาทของทช. ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจาก Operator (ผู้ปฏิบัติ) เป็น Regulator (ผู้กำกับ) มาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง