DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

  • 20 พ.ย. 2562
  • 1,637
ทช. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรม ทช. โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง พร้อมทั้ง ส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช. สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในเรื่องอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนเครือข่าย ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 – 7 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง