DMCR INFOGRAPHIC

จากปลาสู่คน : ไมโครพลาสติก ตอนที่ ๔

  • 10 ม.ค. 2563
  • 875
จากปลาสู่คน : ไมโครพลาสติก ตอนที่ ๔

จากการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก (Microplastics) ของกรม ทช. ร่วมกับสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในกระเพาะอาหารของปลาเศรษฐกิจ (ปลาหน้าดิน ๖ ชนิด ปลาผิวน้ำ ๑๑ ชนิด ปลาแนวปะการัง ๗ ชนิด) บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ พบปริมาณไมโครพลาสติกปนเปื้อนบ้างแล้ว แต่ยังอยู่ในปริมาณน้อย ดังนี้
๑. ปลาหน้าดิน พบปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ย ๐.๙-๓ ชิ้นต่อตัว
    - Alepes apercna ปลาหางแข็ง เฉลี่ย ๒ ชิ้นต่อตัว (พบมากสุด)
    - Dasyatis zugei ปลากระเบน เฉลี่ย ๐.๓ ชิ้นต่อตัว
    - Dendrophysa russellii ปลากะพงแดงข้างปาน เฉลี่ย ๐.๓ ชิ้นต่อตัว
    - Leiognathus sp. กลุ่มปลาแป้น เฉลี่ย ๐.๙-๑.๓ ชิ้นต่อตัว
๒. ปลาผิวน้ำ พบปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ย ๐.๓-๔.๓ ชิ้นต่อตัว
    - Scomberomorus commerson ปลาอินทรีย์ เฉลี่ย ๔.๓ ชิ้นต่อตัว
    - Rastrelliger brachysoma ปลาทู เฉลี่ย ๑ ชิ้นต่อตัว
    - Alepes sp. ปลาสีกุน เฉลี่ย ๑.๓-๑.๗ ชิ้นต่อตัว
    - Anodontostoma chacunda ปลาโคก เฉลี่ย ๒ ชิ้นต่อตัว
    - Johnius sp. ปลาจวด เฉลี่ย ๑-๓.๘ ชิ้นต่อตัว
    - Opisthopterus tardoore ปลาอีปุดหัวเล็ก เฉลี่ย ๒ ชิ้นต่อตัว
    - Sardinella sp. กลุ่มปลาหลังเขียว เฉลี่ย ๐.๓-๑.๓ ชิ้นต่อตัว
    - Scomberomorus sp. กลุ่มปลาอินทรีย์ เฉลี่ย ๐.๖ ชิ้นต่อตัว
๓. ปลาแนวปะการัง พบปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ย ๐.๓-๒.๓ ชิ้นต่อตัว
    - Sardinella albella ปลาหลังเขียว เฉลี่ย ๒.๓ ชิ้นต่อตัว
    - Megalaspis cordyla ปลาแข้งไก่ เฉลี่ย ๑.๖ ชิ้นต่อตัว
    - Scomberoides tol ปลาสละ เฉลี่ย ๒.๒ ชิ้นต่อตัว
    - Terapon theraps กลุ่มปลาข้างตะเภา เฉลี่ย ๐.๘ ชิ้นต่อตัว
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #ไมโครพลาสติก

ดาวน์โหลด

จากปลาสู่คน ไมโครพลาสติก ตอนที่ ๔.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19