DMCR FACEBOOK

แนวไม้ไผ่ชลอคลื่นจริง สร้างพรรณไม้ป่าชายเลนแหลมสิงห์

  • 4 ก.พ. 2563
  • 759
แนวไม้ไผ่ชลอคลื่นจริง สร้างพรรณไม้ป่าชายเลนแหลมสิงห์

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ชายฝั่ง บริเวณบ้านเกาะแมว ม.๑๔ ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยมีการปักไม่ไผ่ในปี ๒๕๕๖ ระยะ ๑,๐๐๐ ม. และในปี ๒๕๕๘ ระยะ ๒,๐๐๐ ม. เพื่อตรวจนับและประเมินสภาพพื้นที่การปักไม้ไผ่ โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน พบว่าสภาพเป็นหาดโคลน ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง แต่พบการเพิ่มขึ้นของพรรณไม้ป่าชายเลนในบริเวณหลังแนวไม้ไผ่จนถึงด้านหน้าแนวไม้ไผ่ ผลการสำรวจพบว่าจำนวนไม้ไผ่ของปี ๒๕๕๖ คงเหลือประมาณร้อยละ ๓๒.๓๘ และปี ๒๕๕๘ จำนวนไม้ไผ่คงเหลือประมาณร้อยละ ๒๖.๔๘

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง