DMCR NEWS

ทช. ร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกสิทธิในที่ดิน

  • 20 ก.พ. 2563
  • 2,433
ทช. ร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกสิทธิในที่ดิน

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกสิทธิในที่ดิน โดยมีนายสรชัด สุจิตต์ ประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งจำนวนเนื้อที่ และจำนวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยแยกเป็นรายภาคและรายจังหวัด รวมถึงเรื่องกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในแต่ละพื้นที่ และแผนงาน นโยบายที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนมาตรการที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามมาตรการที่ตั้งไว้

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง