DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ผ่านระบบ VDO Conference

  • 24 มี.ค. 2563
  • 2,204
ทช. จัดประชุมมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ผ่านระบบ VDO Conference

      วันที่ 24 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. 
      สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ทั้งนี้กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่ง แบบฟอร์มการรายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์ COVID – 19 ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ (JPG) ผ่านทาง Application line กลุ่ม “ผู้บริหาร ทช. รวม” ก่อนเวลา 10.00 น.ของทุกวัน และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7 หรือรักษาราชการแทนกรณีจำเป็นเท่านั้น เข้าร่วมประชุม VDO Conference เวลา 11.00 น. ของทุกวันเพื่อรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ในพื้นที่รับผิดชอบต่อประธานกรรมการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง