DMCR NEWS

ทช. รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกรมฯ ประจำปี 2563

  • 23 ก.ค. 2563
  • 2,298
ทช. รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกรมฯ ประจำปี 2563

         วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Site Visit) โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรม ทช. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
         ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่วนราชการรับผิดชอบ พร้อมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จการจัดทำ Big Data ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อสั่งการด้านบริหารการจัดการที่ 1.0 จัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างส่วนราชการภายใน ทส.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง