DMCR NEWS

กทม.ระดมความคิดเร่งฟื้นฟูแนวชายฝั่ง-ป่าชายเลนบางขุนเทียน

  • 11 ส.ค. 2563
  • 896
กทม.ระดมความคิดเร่งฟื้นฟูแนวชายฝั่ง-ป่าชายเลนบางขุนเทียน

รองผู้ว่าฯ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแนวชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน รวมถึงตรวจความคืบหน้าก่อสร้างสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ทางการสัญจรของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

วันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 14.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูแนวชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสมขาว ชั้น 2 เขตบางขุนเทียน

จากนั้นเวลา 15.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามการปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน ซึ่งปัจจุบันสามารถปลูกป่าชายเลนได้ทั้งหมด 220 ไร่ ดังนี้ 1. แปลงปลูกป่า แปลงที่ 1-8 จำนวน 113 ไร่ 2. แปลงขยายไปทางทิศตะวันออก แปลงปลูกที่ 9 จำนวน 54 ไร่ 3. แปลงขยายไปทางทิศตะวันตก แปลงปลูกที่ 10 จำนวน 53 ไร่ พร้อมทั้งติดตามการเจริญเติบโตของต้นโกงกางที่ลงปลูกในแปลงปลูกที่ 1-8 โดยในแปลงปลูกที่ 1, 2, 5 และ 6 ต้นโกงกางมีความแข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการทดลองปลูกต้นกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่ในแปลงปลูกที่ 3 และ 7 เนื่องจากปัจจุบันสภาพดินเลนและน้ำบริเวณแปลงปลูกมีความร้อนค่อนข้างสูง การใช้กระบอกไม้ไผ่ จะเป็นเกราะป้องกันโคนและราก เพิ่มอัตราการรอดให้ต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ส่วนแปลงปลูกที่ 4 และ 8 ซึ่งเป็นแปลงที่อยู่ติดกับทะเล ทำให้ได้รับผลกระทบจากคลื่นทะเลโดยตรง เป็นสาเหตุให้ต้นโกงกางมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า ที่ผ่านมา ได้หาแนวทางเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยการปักเสาไฟฟ้าปิดกั้นคลื่นหน้าแนวไม้ไผ่ และปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นในแนวถัดมา เพื่อป้องกันการกัดเซาะจากคลื่นทะเล นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นในการนำดินจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่ามาถม เพื่อพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนซึ่งสำนักการระบายน้ำจะประสานหาแนวทางและวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง รวมถึงจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานต่อไป เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้คณะทำงานฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน การก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบางขุนเทียน บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความคิดริเริ่มของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมถึงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (คู่ขนาน) เพื่อประโยชน์ทางการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน สามารถเดินชมธรรมชาติ หรือปั่นจักรยานออกกำลังกาย บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

Cr. MRG Online

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง