DMCR NEWS

อทช.ร่วมงานเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่แดนใต้

  • 30 มี.ค. 2558
  • 1,162
อทช.ร่วมงานเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่แดนใต้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายเเดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง