DMCR INFOGRAPHIC

ระบบกลุ่มหาดของประเทศไทย

  • 27 ต.ค. 2563
  • 65
ระบบกลุ่มหาดของประเทศไทย

ที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยหน่วยงานต่าง ๆ ขาดการมองถึงภาพรวม ทำให้มีผลกระทบกับพื้นที่อื่นหรือพื้นที่ข้างเคียงอย่างต่อเนื่องตามมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำระบบกลุ่มหาดประเทศไทยขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ โดยจัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ระบบกลุ่มหาดหลักจำนวน ๘ กลุ่มหาดหลัก ระบบกลุ่มหาดจำนวน ๔๔ กลุ่มหาด และระบบหาดจำนวน ๓๑๘ หาด ซึ่งการจัดแบ่งกลุ่มหาดได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด

ระบบกลุ่มหาดของประเทศไทย.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0