DMCR INFOGRAPHIC

เรียนรู้รักษ์ชายฝั่งทะเลไทย กับมาตรการ ขาว เขียว เทา

  • 26 ต.ค. 2563
  • 75
เรียนรู้รักษ์ชายฝั่งทะเลไทย กับมาตรการ ขาว เขียว เทา

การแก้ไขปัญหากัดเชาะชายฝั่งที่ผ่านมา พบว่าประสบผลสำเร็จในบางพื้น และในอีกหลายพื้นที่ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเชาะอย่างเร่งด่วน กรม ทช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัตการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จึงได้จัดทำแนวทาง แผนงาน/โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดซาะชายฝั่ง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ แนวทาง คือ (๑) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยรรรมชาติ (๒) การป้องกันปัญหาการกัดเชาะชายฝั่ง (๓) การแก้ไขปัญหาการกัดเชาะชายฝั่ง (๔) การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝังมี ๓ มาตรการย่อย ได้แก่ (๔.๑) มาตรการสีขาว (๔.๒) มาตรการสีเขียว และ (๔.๓) มาตรการสีเทา

ดาวน์โหลด

เรียนรู้รักษ์ชายฝั่งทะเลไทย กับมาตรการ ขาว เขียว เทา.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2