DMCR NEWS

ทช. ติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี 2563 - 2564

  • 30 ต.ค. 2563
  • 2,416
ทช. ติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี 2563 - 2564

          วันที่ 29 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 และวางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. เป็นประธาน โอกาสนี้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบมากขึ้น

ภาพ/เนื้อหาข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง