DMCR INFOGRAPHIC

มารู้จักมาตรา ๒๑ ตาม พ.ร.บ.ทช. เพื่อจัดการชายฝั่งทะเล

  • 4 พ.ย. 2563
  • 3,895
มารู้จักมาตรา ๒๑ ตาม พ.ร.บ.ทช. เพื่อจัดการชายฝั่งทะเล

การออกกฎกระทรวง ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติก่อน โดยมีสาระสำคัญๆ ของกฎกระทรวง ได้แก่
๑. การห้ามดำเนินกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจส่งผลหรือก่อให้เกิดปัญหาในการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น
๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการกับสิ่งก่อสร้างหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายในเขตพื้นที่ที่กำหนดก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง โดยจะกำหนดให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือให้ระงับการดำเนินกิจกรรม หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยได้รับค่าชดเชยตามความเหมาะสม
๓. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ภายในแนวเขตพื้นที่ที่ประกาศกำหนด
๔. กำหนดมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

มาตรา ๒๑ ตาม พรบ ทช เพื่อจัดการชายฝั่งทะเล.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50