DMCR NEWS

อทช. ติดตามความก้าวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี

  • 28 ธ.ค. 2563
  • 2,139
อทช. ติดตามความก้าวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9  จังหวัดจันทบุรี

          วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายโสภณ  ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. นายปรีชา วนชุติกุล  ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายทศวารณ์ วิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ในการนี้นายสมบัติ กาญจนไพหาร ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 นายชาตรี มากนวล ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อำนวยการส่วนฯ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ    ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า ในการก่อสร้างศาลาทางเข้า 40% ศาลา ร.9 45% ศาลาทรงไทย 28% ปรับภูมิทัศน์ 20% ร้านอาหารและร้านค้าชุมชน 30% อาคารหลักและหอชมวิว 7 ชั้น 12% โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดพร้อมให้รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง