DMCR NEWS

สทช.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

  • 5 มี.ค. 2564
  • 165
สทช.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

          วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สทช.6)  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)  รับคณะครู  นักเรียน โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป.ระนอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 262 คน เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินอกสถานที่  “ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี” พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดระบบนิเวศ  ณ  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)  ม.2    ต.บางนอน   อ.เมือง จ.ระนอง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลน  การรู้จักพันธุ์พืช  สัตว์ที่อาศัยในป่าชายเลน อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน เกิดความรัก หวงแหน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  ให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 

ข้อมูลจาก: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง