DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมกับ เมืองพัทยา ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการเขตพื้นที่ประกอบการ Sea Walker

  • 9 เม.ย. 2564
  • 792
กรมทะเล ร่วมกับ เมืองพัทยา ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการเขตพื้นที่ประกอบการ Sea Walker

         วันที่ 9 เมษายน 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ร่วมกับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรม ทช. ได้แก่ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติมอบหมายให้ กรม ทช. นำการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจกรรมเรือภัตตาคาร 
เรือสถานบริการ การเล่นเรือสกูตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ำ หรือเรือลากทุกชนิดให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา Sea Walker โดยขอให้ปรับปรุงร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข Sea Walker เพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประกอบการภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ำ หรือเรือลากทุกชนิดเข้าไปด้วย
         นอกจากนี้ อธิบดี ทช. ได้แจ้งข้อสั่งการและข้อห่วงใยของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำ Sea Walker ที่เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการทิ้งขยะในบริเวณประกอบกิจกรรม Sea Walker และการนำสัตว์ทะเล สิ่งมีชีวิตให้นักท่องเที่ยวดู โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง กรม ทช. จะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายมิฉะนั้นจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติ นายกเมืองพัทยา และผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ขอบคุณทางกรม ทช. ที่ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเกิดความยั่งยืน
 
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง