DMCR NEWS

สทช.10 เพิ่มบ้านปลาสร้างแหล่งเลี้ยงชีพเพิ่มรายได้ชุมชนชายฝั่ง

  • 24 เม.ย. 2564
  • 159
สทช.10 เพิ่มบ้านปลาสร้างแหล่งเลี้ยงชีพเพิ่มรายได้ชุมชนชายฝั่ง

          วันที่ 24 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10(สทช.10) โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (เกาะลันตา กระบี่), ชุมชนชายฝั่ง, และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดกระบี่ จัดสร้างบ้านปลาและนำไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำวัยออ่น บริเวณชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำนานาชนิด สร้างอาชีพทำประมงใกล้ชายฝั่ง และเป็นแหล่งอาหาร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป


  

ข้อมูล:  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง