DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ติดตามความก้าวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

  • 6 มิ.ย. 2564
  • 346
อธิบดี ทช. ติดตามความก้าวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

              วันที่ 6 มิถุนายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม นายภุชงค์  สฤษฎีชัยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านเสม็ดงาม ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 518 ไร่

              สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในปี 2564 และโครงการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน 728,578,900  บาท
             ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทผู้รับงานจ้างได้นำเสนอความก้าวหน้างานก่อสร้างในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะที่ 2 และแผนงานก่อสร้างที่จะดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ ในการนี้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบแนวทางแก่บริษัทผู้รับงานจ้าง ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามสัญญาจ้าง จากนั้นได้ลงตรวจงานก่อสร้างในแต่ละอาคาร บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างดังกล่าว

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง