DMCR NEWS

รอง อทช. ลงติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาชุมชนป่าชายเลนเมืองระนอง

  • 3 ก.ค. 2564
  • 1,965
รอง อทช. ลงติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาชุมชนป่าชายเลนเมืองระนอง

           วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายอภิชัย  เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่จังหวัดระนองติดตามเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ในโอกาสนี้ได้ร่วมประชุมร่วมกับตัวแทนมูลนิธิออยสก้า(ประเทศไทย) จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6 จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนองให้เข้มแข็งรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกำหนดเป้าหมาย 3 ปี( พ.ศ.2564-2567) ในพื้นที่ 4 ชุมชน เพื่อดำเนินการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและเสริมสร้างอาชีพความเข้มแข็งให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุขใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ตลอดจนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ​ตามมาตรการในการป้องกัน​การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวร​ั​สโค​โร​นา​ 2019​ (COVID-19). อย่างเคร่งครัด​ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง