DMCR NEWS

ทช. ร่วมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

  • 14 ก.ย. 2564
  • 221
ทช. ร่วมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

           วันที่ 14 กันยายน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานบริหารจัดการแผนอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ในระดับจังหวัด และกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานในระดับจังหวัด พร้อมทั้งแผนงานโครงการและกิจกรรมสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบพื้นที่ต่อไป

          พะยูน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dugong dugon เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตอบอุ่น และยังเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และเป็นสัตว์น้ำชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้รับการกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน ทั้งนี้ แผนการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยในประเทศไทย สนับสนุนการดาเนินงานศึกษาวิจัยพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย รวมทั้งสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายของแผนให้ประชากรพะยูนเพิ่มขึ้นจาก 250 ตัว เป็น 280 ตัว ในเวลา 3 ปี โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนที่สาคัญประกอบด้วย การอนุรักษ์และลดภัยคุกคามพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย การดาเนินการศึกษาวิจัยพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย การช่วยชีวิตและดูแลรักษาพะยูนเกยตื้น รวมถึงการส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วม โดยที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้จากการตายของน้องมาเรียม คือ ปัญหาขยะทะเล ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ประกาศ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 โดยเร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางก่อนลงสู่ทะเล การไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล นอกจากจะเป็นการช่วยชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเล รวมถึงระบบนิเวศทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ยังเป็นการสร้างทัศนียภาพทางทะเลให้กลับมางดงามอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง