DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล

  • 21 ก.ย. 2564
  • 655
ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล

          วันที่ 21 กันยายน 2564 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) "ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โอกาสนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. 
          ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) รวมทั้ง พิจารณารายละเอียดการจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department - based) ตามความต้องการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ต่อเนื่องตามขั้นตอนและระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ตลอดจนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการต่อไป ทั้งนี้ กรมฯ ได้รับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย ปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ปริญญาโท จำนวน 1 ทุน และฝึกอบรมฯ จำนวน 1 ทุน รวมถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย ปริญญาโท จำนวน 2 ทุน และฝึกอบรมฯ จำนวน 1 ทุน

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง