DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมประชุมอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน

  • 22 ก.ย. 2564
  • 656
กรม ทช. ร่วมประชุมอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน

           วันที่ 22 กันยายน 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน การประชุมอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง นายปรีชา วนชุติกุล ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เขตตรวจราชการที่ 1 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านทางระบบ​ VDO​Conference ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
          ที่ประชุม ได้แจ้งเพื่อทราบระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กร หรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งบัน คาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 พร้อมการดำเนินงาน ตามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือ  ในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มาตรการทดแทน ปูนเม็ด อีกทั้งได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand's Long - Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง