DMCR NEWS

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิต ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

  • 12 ต.ค. 2564
  • 72

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง