DMCR NEWS

พบกระแจะทะเล เกยหาดหัวหิน

  • 22 ต.ค. 2564
  • 175
พบกระแจะทะเล เกยหาดหัวหิน

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับแจ้งพบสัตว์ทะเลขนาดเล็กมีลักษณะใสจำนวนมากเกยบนชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นสัตว์ทะเลในกลุ่ม Salps (ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า กระแจะทะเล) มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก และมีวุ้นใส โดยทั่วไปจะมีความสูง ๑-๑๐ ซม. แพร่ขยายพันธุ์รวดเร็ว ไม่มีพิษ กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ไม่พบการตายของสัตว์น้ำชนิดอื่นในพื้นที่ สอบถามชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าพบสัตว์ทะเลดังกล่าวจำนวนมากเกือบทุกปีในช่วงเข้าฤดูหนาว ซึ่งที่พบเกยบนหาดอาจมาจากลมมรสุมที่พัดเข้าหาฝั่ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นมีค่าอุณหภูมิน้ำ ๓๓ °C ค่าความเค็ม ๒๔.๐ ppt ค่าความเป็นกรด-ด่าง ๘.๕ ค่าระดับออกซิเจนละลายน้ำ ๙.๕ mg/l อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ ๔ เพื่อการนันทนาการ ซึ่งสาเหตุการพบสัตว์ทะเลกลุ่ม Salps จำนวนมากในครั้งนี้อาจมาจากสารอาหารที่ถูกชะล้างลงสู่ทะเล ประกอบกับการพัดพาของคลื่นลม ทั้งนี้ กรม ทช. จะติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์น้ำในพื้นที่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง